CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง


  วันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านห้วยยางได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และวันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ในระดับชั้นอนุบาล ๒ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแนวทางการปฏิบัติการและขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔