CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี


      วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรอบรู้ในป้องกันพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากวิทยากรกรมควบคุมโรคร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดบ้านหนองสมบูรณ์