CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านซับใหม่ รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3


..เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อม
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
นำโดย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางสาวสมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางสาวสุนัน ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่  นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากูบ  
นางสำเนียง เพ่งผล ผอ.โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา และ นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3
่ได้เดินทางมานิเทศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริบทโรงเรียน
และให้กำลังใจคณะครู ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้..