CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยทรายรับการนิเทศ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยทรายพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยทราย รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะกรรมการนิเทศติดตาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดย นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธาน คณะกรรมการนิเทศฯ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 และ คณะกรรมการร่วมนิเทศ ได้แก่ ผอ.สไว ประทุมวงษ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน, ผอ.ดุลยวิทย์ ภูมิมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน ซึ่งมีประเด็นการนิเทศ ได้แก่ การดำเนินการตามนโยบาย มาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), รูปแบบการจัดการเรียนการสอน, การเยี่ยมบ้านนักเรียน, การบริหารจัดการ งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนวังใหม่พัฒนาขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตาม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ให้คำแนะนำ โรงเรียนบ้านห้วยทรายจะนำคำแนะนำไปพัฒนาและปรับปรุง ในส่วนที่บกพร่องต่อไป