CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔


วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน

นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามการเตรียความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๔๖๔ ของโรงเรียนจอมแก้ววิทยาในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอม

และวางแผนในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โควิด 19 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามฯทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้