CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564


วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยท่านประธานในพิธี ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรม ณ อาคารโดม และขยายเสียงไปยังแต่ละอาคารแก่กลุ่มย่อยให้แต่ระดับชั้นทำกิจกรรมพร้อมกัน ได้แก่ กิจกรรมเคารพธงชาติและการสวดมนต์ หลังจากนั้นท่านประธานจึงดำเนินการพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ลำดับถัดไปตัวแทนสภานักเรียนดำเนินการกล่าวคาถาไหว้ครู คำปฏิญาณตน และนำร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นตัวแทนนักเรียนถือพานดอกไม้ และพานธูปเทียนบูชาครู ลำดับสุดท้ายนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำกล้าไม้ไหว้ครูเพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการบูชาครู และการประพฤติตนให้เจริญก้าวหน้าเติบโตด้านศีลธรรมและสติปัญญา โดยการจัดกิจกรรมทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างระมัดระวังตลอดกิจกรรม

กิจกรรมในภาคบ่าย โรงเรียนบ้านท่าโป่งจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ลงสมัครจากนักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 2 หมายเลข ผลการออกเสี่ยงเลือกตั้งคะแนนเป็นเอกฉันท์ นักเรียนที่ได้รับการเลือกเป็นประธานนักเรียนคือ นางสาวจิราพร ไชยสีหา ชั้น ม.5/1 รับหน้าที่เป็นประธานสภานักเรียน ดำรงตำแหน่งพร้อมกับทีมงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ตลอดปีการศึกษา 2564