CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


ในวันอังดารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจอมแก้ววิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และนักเรียนทุกคนร่วมจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้โรงเรียนจอมแก้ววิทยาจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)