CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ร่วมกันจัดกิจกรรมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์    ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019