CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ด้วยโปรแกรม ZOOM


         วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการนิเทศฯ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ,นางศวัลรัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ,นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ,นายบรรพต ทองเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ประธานเครือข่าย, นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยาง และ  นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  เครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน จำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้ารับการนิเทศประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครูทุกโรงเรียนในเครือข่าย  โดยระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM  ใช้เวลาในการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง ประเด็นในการนิเทศ คือ การดำเนินการตามนโยบาย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ  การนำเสนอการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนและวางแผนในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน