CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน


        วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดยนางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล และคณะครู ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นที่ให้ความร่วมมือทำความสะอาดสถานที่อย่างดียิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่1/2564 ของนักเรียนที่เปิดเรียน ณ สถานที่ตั้ง (on site)ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป    โดยมีมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มาฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน