CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔


         วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยยาง ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ จึงขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านและท่านที่ปรึกษาที่เสียสละเวลาร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินของโรงเรียนที่ผ่านมาและให้ข้อคิดเห็นในพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป