CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           มอบทุนนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564


            วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดย นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา ได้มอบทุนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 6  ทุน ทุนละ  2,000 บาท และระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 15 ทุน รวมเป็นเงิน 25,500 บาท ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)