CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมเชิงปฏิบัติการ ว.PA เครือข่ายวะตะแบก


          วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

และประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก

นำข้าราชการครูในเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

(Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก โดยมี

นางภานิณี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก เป็นวิทยากร