CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           อนุบาลเทพสถิตรับการประเมินเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔


      วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับการประเมินการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙(COVID – ๑๙) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมฯ โรงพยาบาลเทพสถิต