CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การอบรมโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา


เมื่อวันที่ 25 และ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพครุและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรายุทธ ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และมีคณะครูในเครือข่ายโรงเรียนเพชรเริงรมย์ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย