CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ แจกเงินอาหารกลางวันนักเรียน


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิราภรณ์ แสงทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และคณะครู ได้แจกเงินอาหารกลางวันนักเรียนและรับเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด ในรูปแบบ on-hand และ online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19