CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           แจกเงินอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิราภรณ์ แสงทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ และคณะครู ได้แจกเงินอาหารกลางวันนักเรียนและรับเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด ในรูปแบบ on-hand และ online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)