CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเพื่อสมทบทุนอาหารนักเรียน โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


วันที่วันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2564 นายบุญส่ง ชัยวงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ นางสาวศิราภรณ์ แสงทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์และโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวโพดในโครงการประสานใจถวายในหลวงปลูกข้าวโพดสมทบทุนอาหารนักเรียน ณ แปลงเกษตรโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์และแปลงเกษตรโรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย ซึ่งได้ผลผลิตเป็นจำนวนเงิน 195,571 บาท