CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิราภรณ์ แสงทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกเริงรมย์ ซึ่งผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite  ภาคเรียนที่ 2/2564