CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


           วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก นำคณะครู     ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ ๑ ปี ของนายด้วง  บุญเอี่ยม และนางจันธิลา  กางสันเทียะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ครั้งที่ ๒  โดยมี นางสาวณัชญานุช  สุดชาดี รอง ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต ๓  เป็นประธานคณะกรรมการ  นายหาญ  ดิเรกศิลป์  ผอ. รร. ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว และนายนาคพงษ์  จงกลาง  ผอ. รร. บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เป็นกรรมการ  ณ ห้องประชุมเทพประชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ซึ่งได้จัดกิจกรรมตามแนวทางจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของ สบค. อย่างเคร่งครัด และได้รับคำแนะนำในการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษา รวมถึงกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่จากท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดี