CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองบ้านโคกไค ร่วมถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


วันพุธที่  4  ธันวาคม  พ.ศ.2556  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองบ้านโคกไค  ร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านโคกไคได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี  กิจกรรมในวันนี้ได้แสดงถึงความจงรักภักดี  โดยทางโรงเรียนบ้านโคกไคได้จัดให้มีการแสดงรำอวยพรเป็นการเปิดงาน  1  ชุดการแสดง  คือ ระบำดอกบัว  ผู้ใหญ่บ้านโคกไค  ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองถวายพานพุ่มสักการะ  ร้องเพลงสดุดีมหาราชา  เพลงสรรเสริญพระบารมี  และถวายคำสัตย์ปฏิญาณ  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีวันพ่อแห่งชาติ  ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและในชุมชน  หลังจากนั้นทางโรงเรียนบ้านโคกไค ได้จัดเตรียมขนมจีน  แกงเขียวหวาน ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับประทานร่วมกัน  ทางโรงเรียนบ้านโคกไคขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนบ้านโคกไคด้วยดีเสมอมา