CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ชัยชนะ..แห่งความภาคภูมิใจ


    เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2556  นายอัครเดช   กลิ่นศรีสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร  (วันครู 2500)  นำคณะครู - นักเรียน  เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ   จังหวัดนครพนม  โดยทางคณะครูได้นำนักเรียนเดินทางต้ังแต่งวันที่  10  ธันวาคม  2556  เพื่อนักเรียนจะได้พักผ่อนก่อนการแข่งขัน  และนำคณะครูร่วมพิธีเปิดและศึกษาดูงานด้วย  ในวันที่  12 ธันวาคม  2556   ซึ่งโรงเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันทั้งสิ้น  8  รายงาน  มีผลประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว  ดังนี้

    1. การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6   ได้รางวัล   เหรียญทอง   รองชนะเลิศ   อันดับ 1

    2. การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็๋งเครื่องคู่ ป.1-ป.6    ได้รางวัล   เหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับ 2

    3. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6            ได้รางวัล   เหรีญทอง    รองชนะเลิศ  อันดับ  2

    4. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6               ได้รางวัล  เหรียญทอง  ลำดับที่  4

    5. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6                   ได้รางวัล  เหรียญทอง  ลำดับที่ 4

    6. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6           ได้รางวัล   เหรียญทอง  ลำดับที่  7

    7. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6              ได้รางวัล   เหรียญเงิน   ลำดับที่  13

    8. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3               ได้รางวัล  เหรียญทอง  ลำดับที่  25

    ในผลการแข่งขันนี้  สร้างความยินดีให้กับคณะครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  เป็นอย่างมาก  เพราะปัจจุบัน  ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน  ณ  เมืองทองธานี  ในระดับประเทศแล้ว   จำนวน  3  รายการ   ซึ่งผลงานครั้งนี้ถือเป็น  ชัยชนะ...แห่งความภาคภูมิใจ  ครั้งใหญ่ของโรงเรียน