CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ศูนย์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก จ.นครราชสีมา มอบสิ่งของเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกไค


วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่จากศูนย์สงเคราะห์มารีย์สงเคราะห์ หนองบัวโคก จังหวัดนครราชสีมา มอบสิ่งของเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนบ้านโคกไค อ.เทพสถิต  โดยมีคณะครูและนักเรียนรับมอบสิ่งของ ทางโรงเรียนบ้านโคกไคขอขอบพระคุณศูนย์มารีย์สงเคราะห์  หนองบัวโคก มา ณ โอกาสนี้