CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ดูงานโรงเรียนดี ศรีตำบล


            เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  นายศรายุทธ  ปาปะกัง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจำนวน  86  คน  จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ไทรเชียงเพ็ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  2  นอกจากนี้  ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกร่วมให้การต้อนรับ  ได้ศึกษาดูงานโครงการที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียน  อาทิเช่น  โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  กิจกรรมส้วมสุขสันต์  เป็นต้น  ทางโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้กับโรงเรียนให้เหมาะสมต่อไป  และขอขอบคุณโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานที่เลือกมาดูงานโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตในครั้งนี้ด้วย