CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           Science Camp 2014 of Anubanthepsathit


            เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2557    นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ได้มอบหมายให้นายศรายุทธ  ปาปะกัง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  คุณครูปิยนารถ  ฤาชากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ประจำปีการศึกษา  2557  ในวันที่  2-3 ตุลาคม  2557  จำนวน  2  วัน  ซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมค่ายจำนวน  300  คน  และยังมีนักเรียนโรงเรียนบ้านซับหมี  จำนวน  12  คน   รวมนักเรียนที่เข้าค่ายครั้งนี้ทั้งหมด  312  คน  โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  คณะครุศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  นำโดยอาจารย์ดร.จีราภรณ์  จันทร์เขียว  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  นำคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน  ซึ่งมีฐานกิจกรรมที่ให้ความรู้  20 ฐาน  เช่น  ระบบสุริยะ  วงจรไฟฟ้า  กรดเบส  แรงผยุง  อาหารและสารอาหาร  กล่องดวงใจ  เป็นต้น  ซึ่งในการปฏิบัติและเรียนรู้ในแต่ละฐาน  นักเรียนต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน

            ทางโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.จีราภรณ์  จันทร์เขียว  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้จะได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป