CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           "หัวหนอง"ปัจฉิม พบพระ นำศีลธรรม บูรณาการชีวิต ลิขิตการศึกษา


โรงเรียนบ้านหัวหนอง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศพร้อมบูรณาการศีลธรรม คุณธรรม นำความรู้ให้นักเรียนที่จบการศึกษา ฟังธรรม จากหลวงปู่จื่อ แห่งวัดเขาตาเงาะอุดมพร เป็นหลักในการเรียนต่อและการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท วันที่ ๒๓ มีนาคมที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหัวหนอง โดยนายทองสมาน  น้อยวิเศษ พร้อมคณะครู ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ขึ้นให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาโดยมุ่งหวังให้เป็น คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการศึกษาในระดับต่อไป โดยในการนี้ได้รับเมตตาจาก หลวงปู่จื่อ พันธฺมุตฺโต วัดเขาตาเงาะอุดมพร กล่าวสัมโมทนียกถา ให้กับนักเรียนและคณะครู พร้อมนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการมอบ ปพ.๑ และเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม และรางวัลให้กับนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ