CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


เมื่อเวลา 09.00  วันที่  21 สิงหาคม  2558  นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ซึ่งกิจกรรมเริ่มจัดตั้งแต่ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558  โดยมีกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้สนุกกับฐานการเรียนรู้ 20 ฐาน   โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

2.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ

การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะครูบุคลากรทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามฐานกิจกรรม 20 ฐาน ทุกระดับชั้น