CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โรงเรียนดีศรีตำบล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นายสุเทพ สื่อกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่ (ประธานเครือข่ายซับใหญ่) และนายสัมฤทธิ์  กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกคุูณพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 6  วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านซับใหม่ โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 30 คน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในเครื่อข่ายซับใหญ่ให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ตต่อไป