CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ป้องกันและส่งเสริม


วันที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรี ตำบลเทพสถิต ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในสถานศึกษา  โดยมีนายสมศักดิ์  ทองหลาบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

โครงการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่จักให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จำนวน 330 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพ ด้านจิตใจ อารมณ์ของนักเรียนและตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน โดยมีวิทยากรจากสถานนีตำรวจอำเภอเทพสถิตและคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลเทพสถิตมาให้ความรู้แก่นักเรียน