CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโนนเชือก ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.  นายวุฒินันท์  ตันอุดม  รักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก  เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นราชสักการะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการทุกคน มีจิตสำนึก มีทัศนคติในการทำงาน การเป็นข้าราชการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วย ข้าราชการครู  บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนเชือก