CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโนนเชือก ต้อนรับผอ.มานิตย์ พรหมทอง


            เมื่อวันที่ 7  มกราคม  2559  ที่ผ่านมา  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเชือก ร่วมต้อนรับ ผ.อ.มานิตย์  พรหมทอง         มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้มีคณะผู้บริหารและคณะครูจากหลายโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มาร่วมยินดีบรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง