CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านส้มป่อย


        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนบ้านส้มป่อย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559    นำโดย ผอ.วิโรจน์  เคนเหลื่อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อย 

       พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับ นับถือ ต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคง ยืนยาวตลอดไป