CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙


   วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๐๙  น.  นายสุวิทย์  แก้วเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  พร้อมด้วย  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่  ๘๙  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  ซึ่งในการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี  ได้ถวายคำปฏิญาณตนต่อพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สงบนิ่งเป็นเวลา  ๘๙  วินาที  เมื่อพิธีการเสร็จ  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้  ต้นราชพฤกษ์  ร่วมกัน