CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโนนเชือกคว้า 2 เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ


             เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเชือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-3 และรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1-3 ทั้ง 2 รายการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  
            และได้รับกำลังใจจากคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มาให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการแข่งขันอีกด้วย