CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “โสกปลาดุกเกมส์” ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกปลาดุก  พร้อมด้วยคณะครู  ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลโสกปลาดุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่วนตำบลโสกปลาดุก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (โสกปลาดุกเกมส์)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย และที่สำคัญเป็นการคัดตัวแทนนักกีฬาเพื่อไปทำแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองบัวระเหวต่อไป โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง