CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ต.เกาะมะนาว  จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  สามารถหาวิธีปฏิเสธ  หลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด