CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจุดอ่อน จุดแข็ง และการนำผลการทดสอบ ไปวางแผนการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน แก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้