CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนวังกะอาม ดำเนินการเตรียมความพร้อมและติดตามการเรียนรู้ตามระบบทางไกลและระบบออนไลน์


วันที่ 18 พฤษภาคม  2563  นางธณัณณัฐ  คำยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกติดตามความพร้อมในจัดการเรียนการสอนทางไกล  ผ่านระบบ online ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 )โดยให้ครูประจำชั้นเรียนเตรียมใบงานแบบฝึกหัดประกอบการเรียน การสอนทางไกล DLTV  และมอบหมายให้ครูประจำชั้นติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมมอบคู่มือการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV และให้คำปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน  ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3