CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมนิเทศติดตามการทดลองเรียนทางไกล DLTV


เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563   โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดย นางสาวณัฐกฤตา  เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้รับการนิเทศติดตามการทดลองเรียนทางไกล DLTV ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จาก ศน.วรายุทธ ทวีลาภ ศน.ภาณินี ศรีทัศน์ และ ผอ.สถาพร วัชรชัยสิริกุล ในทั้งนี้ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป