CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  นางธณัณณัฐ คำยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ได้นำเสนอการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของบุตรหลาน ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  การดูแลนักเรียนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน