CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนวังกะอาม รับการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวังกะอาม  ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบด้วย นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) นายสมเกียรติ  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.สุพิชชา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ นายพินิจ หงษ์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ และคณะผู้บริหารเครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล  เยี่ยมห้องเรียน รับฟังรายงานการเตรียมมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และร่วมประชุมขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรมการบริหารงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป