CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนวังกะอาม ดำเนินมาตรการป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก


เมื่อที่ ๑๔ กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวังกะอาม  ได้รับความอนุเคราะห์ จากนายสุนทร  อุเทนสุต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล ทีมหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอีหล่อ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บ้านวังกะอาม เข้าฉีดพ่นยา  ตรวจบริเวณพื้นที่โรงเรียน ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย  เพื่อเป็นการป้องกันไขเลือดออกในสถานศึกษา    ทางโรงเรียน โดยนางธณัณณัฐ  คำยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้