CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           พิธีไหว้ครู โรงเรียนวังกะอาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวังกะอาม   นำโดย นางธณัณณัฐ  คำยง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังกะอาม ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครู  ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ และมอบตัวเป็นศิษย์ของครู ให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อฟังคำสั่งสอน รักและเคารพคุณครู ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวังกะอาม