CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสัมผัสกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง อันจะก่อให้เกิดความรักความเมตตา ความผูกพัน ระหว่างครูและศิษย์มากยิ่งขึ้น แสดงออกถึงความเคารพและความระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์