CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย


เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563     โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดย นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด และคณะครู ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เคารพสิทธิหน้าที่ของตนเอง นำมาเป็นประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี