CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563    โรงเรียนบ้านโคกสะอาด นำโดย นางสาวณัฐกฤตา เกิดโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ตัดต้นไม้ ถางป่าตามแนวสระน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ทำให้ทัศนียภาพภายในโรงเรียน น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน มากยิ่งขึ้น