CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี ๒๕๖๓ ปีทองของการอ่าน”


เมื่อวัน อังคาร ที่ ๔  สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวังกะอาม นำโดย นายบุญเลิศ  ภิรมย์ขวัญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังกะอาม  นางธณัณณัฐ  คำยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังกะอาม พร้อมด้วยคณะครูและ  บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ปี 2563 ปีทองของการอ่าน”  ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างโรงเรียน  วังกะอาม กับครูประจำชั้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของการจัดการเรียนการศึกษาที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้เป้าหมาย "คุณภาพผู้เรียนคือเป้าหมายสูงสุด"