CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รับรางวัลความสำเร็จ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)


วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร. พงษ์ศักดิ์ ดีอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน รับรางวัลความสำเร็จ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต)  1. กิจกรรมหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียน 2. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3.กิจกรรม ปปช.น้อย