CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะนักศึกษาปริญญาโท ม.ราชภัฏชัยภูมิ ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน


คณะนักศึกษาปริญญาโท ม.ราชภัฏชัยภูมิ ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน
  วันนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนองให้การต้อนรับคณะ
นักศึกษาปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ในการเข้าศึกษาและ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า การจัดทำวิจัย และขยายผลต่อไป ในการนี้ท่าน
ผู้อำนวยการนพรัตน์ มุกดาและครูที่รับผิดชอบเอกสารต่างๆ คอยให้ข้อมูล
และเป็นการพัฒนาในฐานะผู้บริหารต่อไป