CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)


ดร. พงษ์ศักดิ์ ดีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน